Disclaimer

De informatie op www.verbruggeinternational.com komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Verbrugge International B.V. (hierna: Verbrugge). Verbrugge besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.verbruggeinternational.com. Toch kan Verbrugge niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Verbrugge geeft via deze website informatie over producten en diensten die door Verbrugge worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Verbrugge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

Verbrugge, zijn bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via www.verbruggeinternational.com verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op www.verbruggeinternational.com bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door Verbrugge worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. Verbrugge is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan het Verbrugge niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Verbrugge worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.