Algemene privacyverklaring Verbrugge International B.V.

Deze privacyverklaring dateert van 28 januari 2021 en kan in de loop der tijd worden gewijzigd

Verbrugge International B.V. (hierna: Verbrugge) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Om erop toe te zien dat zij als verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerken, is een interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming, aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Verbrugge. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming treft u hieronder aan.

Reikwijdte van deze algemene verklaring

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Verbrugge. Daarnaast leest u hoe u contact kunt opnemen met ons of onze interne toezichthouder, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Naast deze algemene verklaring hebben wij een specifieke privacyverklaring opgesteld. Hierin staat informatie over onder meer het doel van de verwerking in kwestie, de rechtsgrondslag, welke persoonsgegevens we van u verwerken en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Samenwerkingsverbanden en de doorgifte van uw persoonsgegevens

Verbrugge werkt soms samen met andere partijen. Indien wettelijk verplicht maken zij dan afspraken met de andere partijen in deze samenwerkingsverbanden over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Internationaal

Verbrugge heeft als uitgangspunt in hun beleid dat uw gegevens alleen worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het internationale karakter Verbrugge kan met zich meebrengen dat uw gegevens buiten de EU worden verwerkt. In dat geval dragen wij er zorg voor dat uw gegevens worden beschermd en wordt u over dergelijke verwerkingen geïnformeerd.

Communicatie

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Verbrugge, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Met verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook bewaren we uw gegevens conform wet- en regelgeving.

Voor de toegespitste privacystatement van onze organisatie verwijzen we u naar de link hieronder:

Contact met de organisatie

Heeft u een algemene vraag over de verwerking van uw gegevens? Neem contact met ons op. Contact: info@verbrugge.nl