Blijf veilig, volg de COVID-19 richtlijnen

Bezoekers en derden: aannemers, leveranciers en overige dienen de volgende richtlijnen te volgen:

  • Respecteer een veilige afstand.
  • Was en ontsmet uw handen regelmatig.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.

 

Corona stick - 1.5m - wear a face mask